Slavery is Biblical You follow the Bible, don't you?